Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Mercan Belediyesi olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca; hizmet faaliyetlerini gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

›› Kurumsal web sitemiz üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

›› Çağrı merkezi kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

›› Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

›› Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

›› Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

›› Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,

›› Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,

›› Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,

›› Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,

›› İnternet ortamında vatandaşlarımızla daha iyi bir  etkileşim sağlamak,

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

›› Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile,

›› Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere,

›› Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere,

›› Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,

›› İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlarla paylaşabilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler

Mercan Belediyesi, vatandaşlardan, tedarikçilerden ve personellerinden her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecradan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin toplayabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu başta olmak üzere Mercan Belediyesinin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Mercan Belediyesi’ne yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Belediyemiz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Belediyemiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

›› Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

›› Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

›› Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

›› Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

›› Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

›› Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

›› Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

›› İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

›› Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, talebinizi içeren dilekçeniz ile Mercan Belediyesi’ne bizzat elden veya noter kanalıyla, belediyemize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bilgiedinme mercanbelediyesi@hotmail.com e posta adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

Başvuru Formu


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu 

T.C. MERCAN BELEDİYESİ

6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

A. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi), KVK Kanunu’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurumumuz’ a iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuz’ a yapılacak başvurular zarf içerisinde;

Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

Noter vasıtasıyla,

Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kurumumuz ’un kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Adres: Mercan Belediye Başkanlığı Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:97 Mercan/Tercan/ERZİNCANZarfın üzerine

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Adres: Mercan Belediye Başkanlığı Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:97 Mercan/Tercan/ERZİNCAN

Tebligat zarfına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim

E Posta

mercanbelediyesi@hotmail.com

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”yazılacaktır.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Talepleriniz ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespit için Belediyemiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi suret vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

B. BAŞVURU SAHIBININ TANINMASI VE İLETIŞIM KURULMASI IÇIN GEREKLI BILGILER :

Yapılan başvuru ile ilgili başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuzun sonuçlarını güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir

Ad Soyad :

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

Lütfen Belediyemiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Vatandaş

Tedarikçi Çalışanı

Çalışan

Diğer: ……………………………………………………………..

Eski Çalışan


C. LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKI TALEBINIZI DETAYLI OLARAK BELIRTINIZ:

D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞIMIZ YANITIN TARAFINIZA BILDIRILME YÖNTEMINI SEÇINIZ:

o Adresime gönderilmesini istiyorum.

o E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

o Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması için kimliğimin, iletişim bilgilerimin ve adresimin tespit amaçlarıyla sınırlı olarak Belediyeniz tarafından işlenmesine ve gerekli olduğu takdirde işlenmek üzere üçüncü kişilere aktarılmasına izin veriyorum.


Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Mercan Belediyesine yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

 

 

 

 

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.